The Class of 2015 – เมื่อชั้นเรียนถูกแปลงมาเป็นสนามในการปั้น Brand

ในการสร้างหรือปั้น Brand ในปัจจุบัน เครื่องมือที่มีผู้ใช้มากที่สุดนั่นคือ Social Network ด้วยข้อดีของมันนอกจากสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง, ความรวดเร็วในการสื่อสาร, การสื่อสารแบบสองทาง(2-way communication) ที่สามารถโต้ตอบกันได้โดยตรง ซึ่งมันสามารถลดระยะความห่างของผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อย่างดี แต่ข้อเสียก็อยู่ในข้อดีของมัน เพราะถ้าเราทำอะไรออกไปไม่ดี สิ่งที่ถูกสื่อสารออกไปนั้นก็จะถูกกระจายออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนกัน

การในการนำเสนอเกี่ยวกับ Social Network โดยทาง Mr.Youth ครั้งนี้ เป็นการสำรวจจากนักศึกษาที่เพิ่งเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยจะใช้เป็นตัวแทนในการใช้งานด้าน Technology, ถืออำนาจการติดต่อสื่อสารกันสูงมากๆ และแน่นอนคนกลุ่มนี้ใช้ Social Network เป็นส่วนใหญ่จากผู้ใช้ทั้งหมด และจะเป็นเฟืองชิ้นใหญ่มากๆ ในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในธุรกิจของคุณ ซึ่งผู้ที่ดูแล Brand ทั้งหลาย ที่ชอบเรียกตัวเองว่าเป็น Social Media Marketer คงต้องหันมาสนใจกลุ่มตัวอย่างนี้แบบไม่มีทางเลือก

ลองมาดูข้อมูลน่าสนใจกับเกี่ยวกับการใช้ Social Network ของคนกลุ่มนี้ครับ

httpv://www.youtube.com/watch?v=x7yGkH9Q-hw

ส่วนใครสนใจ Paper แบบละเอียด กดเข้าไปอ่าน โหลด หรือโยนใส่ Tablet ของคุณด้วย Link นี้ครับ Class of 2015

ที่มา: Mr.Youth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.