Rectangle แอปแบ่งหน้าจอคอมทำงานสำหรับคนใช้แมคและต่อจอเสริม ใช้ง่าย ใช้ฟรี!

ช่วง Work From Home หลายคนเริ่มจะหาจอมาใช้งานเพิ่มเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน ตัวผมเองใช้จอมากกว่า 1 จอมาร่วมๆ 10 ปีแล้ว เพราะมันสามารถแบ่งการใช้งานแต่จะมาฮิตการต่อจอเพิ่มก็เพราะกลุ่มอันตรายต่อการเงินที่ชื่อว่า “จัดโต๊ะคอม” ยิ่งทำให้คนเริ่มใช้จอเสริมมาต่อมากขึ้น ซึ่งหลายคนอาจจะใช้จอของบริษัทที่ให้โอกาสยืมมาใช้งาน หรือถือโอกาสถอยจอใหม่เลย เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำงานที่บ้านอีกนานขนาดไหน

charathbank

October 2, 2021