The Class of 2015 – เมื่อชั้นเรียนถูกแปลงมาเป็นสนามในการปั้น Brand

ในการสร้างหรือปั้น Brand ในปัจจุบัน เครื่องมือที่มีผู้ใช้มากที่สุดนั่นคือ Social Network ด้วยข้อดีของมันนอกจากสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง, ความรวดเร็วในการสื่อสาร, การสื่อสารแบบสองทาง(2-way communication) ที่สามารถโต้ตอบกันได้โดยตรง ซึ่งมันสามารถลดระยะความห่างของผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อย่างดี แต่ข้อเสียก็อยู่ในข้อดีของมัน เพราะถ้าเราทำอะไรออกไปไม่ดี สิ่งที่ถูกสื่อสารออกไปนั้นก็จะถูกกระจายออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนกัน

charathbank

August 31, 2011