ค้นหาสิ่งที่คุณสนใจในทวีตภพด้วย Twinterest

คุณอยากรู้กันหรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณ Tweet ไปนั้นบ่งบอกความชอบของตัวคุณในเรื่องไหน หมวดไหน และอยากประกาศให้ใครรู้ด้วยหรือเปล่าว่าคุณชอบอะไร ตอนนี้มีเวปที่สามารถนำข้อมูลทุกสิ่งอย่างที่คุณ Tweet ขึ้นสู่ Twitter มาวิเคราะห์ แล้วบอกผลลัพธ์ว่าคุณชอบอะไรได้แล้วด้วย Twinterest Twinterest เป็นเวปที่พัฒนาขึ้นโดย Gravity.com โดยอดีต CEO ของ MySpace ที่มาตั้งบริษัทขึ้นมาพัฒนาเอง หลักการทำงานของ Twinterest คือการดึงของมูลทุก Tweet ของเรามาวิเคราะห์ แล้วนำมาจัดกลุ่มตามที่ทางเวปกำหนดไว้ โดยกลุ่มจะแบ่งจะมีหลายหลายมากๆแทบทุกแนว อาฺทิ Games/Internet/Computers/Finance/Movies/Food เป็นต้น

charathbank

November 17, 2010